Algemene verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL I - TOEPASSINGSGEBIED


Deze algemene verkoops-, service- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die tussen de verkoper en derden (professionele kopers en particuliere kopers) gesloten worden in het kader van een verkoop via de website van de verkoper.
Door een bestelling te plaatsen gaat de koper volledig en zonder voorbehoud akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Elke andersluidende voorwaarde die door de koper gesteld wordt, zal dus, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding, niet-tegenstelbaar zijn aan de verkoper, ongeacht het moment waarop deze aan hem ter kennis wordt gebracht.ARTIKEL II - DEFINITIE, ADRES EN VERDERE GEGEVENS


II.1

De verkoper is de onderneming YENIBIZ SRL, Rue du Bois Marie, 29-B-4500 HUY – Belgique – TVA n° BE 0870 641 910 – Email :info{AT}yenibiz.com

II.2

De particuliere koper is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de verkoper aangeboden producten verwerft of gebruikt, voor allerlei doeleinden behalve voor professioneel gebruik.

II.3

De professionele koper is iedereen die niet onder artikel II.2 valt, d.w.z. iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de door de verkoper op de markt aangeboden producten gedeeltelijk of volledig voor professionele doeleinden koopt of gebruikt; diens boekhouding en belastingsaangiften hebben wat dat betreft rechtskracht tegen hem.
De professionele koper kan zich niet beroepen op de specifieke wettelijke bescherming die geboden wordt aan de consumenten door de Wet op de Handelspraktijken.

ARTIKEL III - TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT


III.1

De diensten die door de verkoper op zijn website worden aangeboden zijn uitsluitend bestemd voor personen die juridisch in staat zijn om contracten die vallen onder het Europese recht te ondertekenen.
De inlichtingen die gegeven worden door de koper bij de ontvangst van een bestelling zijn voor hem bindend. Als er een fout staat in de adresgegevens van de bestemmeling, zal de verkoper niet aansprakelijk gesteld kunnen worden ingeval hij in de onmogelijkheid verkeert het product te leveren.
De technische beschrijvingen en de foto's van de voorgestelde producten zijn gemaakt door specialisten en worden voortdurend geactualiseerd. De verkoper is echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Deze zullen zo snel mogelijk worden rechtgezet.

III.2

Prijs op de site: de prijs inclusief BTW die op onze site wordt weergegeven, wordt berekend met het Belgische BTW-tarief.

Toepassing van BTW op bestelling en factuur:

- België: Yenibz past btw toe tegen het Belgische tarief voor professionele en particuliere klanten.

- Europese Unie: particulieren : Yenibiz past het btw-tarief van het land van bestemming toe
                            btw-plichtige professionals: Yenibiz past geen btw toe wanneer het intracommunautaire btw-nummer van de ontvanger geldig is (validatie door VIES)

- Landen buiten de Europese Unie: particulieren en professionals: Yenibiz heft geen btw.

De verkoper zal vóór iedere bestelling een bevestiging verzenden waarin de prijs en de hoeveelheden van de bestelde goederen, de bijbehorende tarieven en portokosten, en het totaalbedrag en de leveringsplaats worden vermeld.
De bestelling is definitief als de orderbevestiging aanvaard werd en als de koper de volledige prijs heeft betaald.De productaanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

III.3

Het contract wordt geacht tot stand te komen op de dag dat het e-mailbericht met de orderbevestiging naar de koper wordt verzonden.

III.4

Het contract wordt geacht gesloten te zijn op de Belgische zetel van de onderneming.

III.5

Het afgesloten contract wordt gearchiveerd.

ARTIKEL IV - BEWIJS VAN CONTRACT


Ongeacht wat voorafgaat, accepteren de contracterende partijen dat de in hun computer ingevoerde gegevens als bewijs kunnen dienen van hun relatie of het contract dat hen bindt.

ARTIKEL V - VERZAKINGSRECHT


Dit artikel is enkel van toepassing op de particuliere koper zoals beschreven staat in artikel II.

V.I - Definitie van de mogelijkheid om van aankoop af te zien

Volgens de Europese richtlijn 2011/83/EU ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content) heeft de koper het recht de verkoper te laten weten dat hij afziet van zijn aankoop zonder daarvoor schadevergoeding te moeten betalen en zonder daar een reden voor op te geven, en dit binnen veertien kalenderdagen te beginnen op de dag na de levering van het product.

V.2 - Voorwaarden voor het uitoefenen van het recht om van de aankoop af te zien

De koper moet de verkoper via e-mail op de hoogte brengen van zijn beslissing om van de aankoop af te zien en hij moet het geleverde product op eigen kosten en risico terugsturen naar het verzendingsadres dat vermeld is op de vrachtbrief.
De producten moeten zonder uitzondering vergezeld zijn van de factuur en de originele vrachtbrief.
De producten die teruggezonden worden, mogen niet gebruikt zijn. 
De verkoper zal in de twee weken die volgen op de ontvangst van de goederen de toestand ervan nagaan.
Als de producten of de verpakking ervan beschadigd is, dan zal de verkoper de koper hiervan op de hoogte brengen, en ze terugsturen op kosten van de koper naar het bij de bestelling opgegeven adres, zoals bepaald in artikel VI.1.
Als de producten teruggestuurd zijn in de originele verpakking zonder dat ze beschadigd of gebruikt zijn, dan zal de verkoper na een termijn van twee weken de koper crediteren voor een bedrag gelijk aan de prijs van zijn aankoop min de oorspronkelijke transportkosten en 20 % voor behandelingskosten van de geretourneerde goederen.

ARTIKEL VI - LEVERING


VI.1 - Plaats van de levering - gemachtigde

De koper moet in zijn bestelling preciseren waar hij wenst dat de goederen worden geleverd. Hij kan de bestelling laten leveren op een adres naar keuze, met uitzondering van een postbus.

VI.2 - Leveringstermijn en leveringsmethode

De verkoper verbindt zich ertoe de goederen te leveren binnen binnen 3 weken na receptie van de betaling.  De verkoper zal de bestellingen onder 30 kg door de Belgische Postdiensten afleveren . Boven die 30 kg of ingeval van grote volumes zal de verkoper de bestellingen met een private transportfirma afleveren.
De verkoper verbindt zich ertoe de verkoper in te lichten over een eventuele vertraging buiten zijn wil om.
Als deze termijn de vooraf afgesproken termijn met meer dan dertig dagen overschrijdt, dan kan de koper afzien van de aankoop zonder schadevergoeding te moeten betalen aan beide partijen.
Hij moet de verkoper op de hoogte brengen via een e-mailbericht binnen twee dagen vanaf de verwittiging van de verkoper. Het totaalbedrag van de bestelling en de transportkosten zullen dan gecrediteerd worden.

VI.3 - Risico's

De goederen worden vervoerd vanaf het magazijn in België of in het land van productie. Het transport gebeurt voor rekening, op kosten van de bestemmeling en risco van de verkoper.
De professionele of particuliere koper neemt de risico's op zich die gepaard gaan met het vervoer naar het magazijn in België van de verkoper in het kader van toepassing van artikel V (Verzakingsrecht).

ARTIKEL VII - FACTURERING


Er zal altijd een factuur uitgereikt worden samen met de vrachtbrief. De facturatiedatum is als verzendingsdatum geldig.

ARTIKEL VIII - BETALINGEN


VIII.1 - Principe van contante betaling

De betaling wordt contant in Euro gedaan tijdens de ontvangst van de bestelling volgens het systeem dat door de koper gekozen werd. Volgende betalingen zijn toegestaan:


- VISA-KAART, MASTER CARD, EUROCARD.
- Direct Ebanking
- IDeal
- bankoverschrijving


Als de bankinstelling de betaling weigert toe te staan, kan de verkoper de verkoop van gener waarde beschouwen.ARTIKEL IX - ONTVANGST EN TERMIJN VOOR HET INDIENEN VAN KLACHTEN


IX.1

De koper is verplicht op de leveringsdatum de bestelling aan te nemen, te controleren en te kijken of ze al dan niet conform is met de bestelling. De foto's op deze site zijn niet contractueel.

IX.2

De conformiteitsklachten (het is aan de koper om te bewijzen dat de ingeroepen fout een gelijkvormigheidsfout is) over de geleverde voorwerpen moeten uiterlijk binnen een periode van acht kalenderdagen, te beginnen vanaf de leveringsdatum, aan de verkoper worden voorgelegd. Na afloop van die termijn zal men ervan uitgaan dat de koper de goederen als zijnde conform heeft aanvaard.

IX.3

De klachten moeten uitsluitend via e-mail naar de verkoper worden verzonden.

IX.4

Klachten van de koper met betrekking tot schade opgelopen tijdens het transport moeten vermeld worden op de leveringsbon van de expediteur op het moment van de levering. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor deze schade.

 

IX.5  :mogelijke teruggave van goederen na akkoord van de verkoper:

Als de producten teruggestuurd zijn in de originele verpakking zonder dat ze beschadigd of gebruikt zijn, dan zal de verkoper na een termijn van twee weken de koper crediteren voor een bedrag gelijk aan de prijs van zijn aankoop min de oorspronkelijke transportkosten en 20 % voor behandelingskosten van de geretourneerde goederen.


ARTIKEL X - CONTRACTUELE GARANTIE


X.1 - TOEPASSINGSGEBIED

De factuur en de leveringsbon zullen voorgelegd moeten worden om de toepassing van dit artikel mogelijk te maken.
Er kan geen enkele andere garantie ingeroepen worden dan de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Er kan geen enkele garantie toegestaan worden als een artikel een gebrek vertoont dat voortkomt uit het verkeerd gebruik, onaangepast vervoer of ongeschikte opslag van de goederen, of door het feit dat de klant zich niet gedragen heeft als een goede huisvader, of in geval van overmacht of toeval.

X.2 - Duur


In geval van een gegeven garantie, is de garantieduur vermeld in de beschrijving van het artikel op de website van de verkoper.De garantieperiode begint te lopen op de dag van de levering van de goederen.

X.3 - Transport

De garantie dekt geen schade die veroorzaakt werd door het transport.

ARTIKEL XI - BESCHERMING VAN HET PRIVÉ-LEVEN
      

 

Privacyverklaring

 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

 

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

 

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

 

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 

Doorgifte aan derden

 

 Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

 

Direct marketing

 

Van onze klant- en leveranciersrelaties zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

 

Bewaarperiode

 

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd of waarin wij de offerte hebben afgegeven.

 

Indien u klant bij ons geworden bent of wij bij u dan zullen wij uw persoonsgegevens ten minste voor de duur van zeven jaar bewaren. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. Zonder een verzoek tot verwijdering van uw gegevens zullen wij uw gegevens na 15 jaar verwijderen zodat we gedurende deze periode service kunnen verlenen welke past bij de aankoop van uw machine.

 

Uw rechten

 

U heeft het recht om ons te vragen uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:Dhr Teney  Bois marie, 29 4500 Huy (België). Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

 ARTIKEL XII - OVERDRACHT VAN HET CONTRACT


XII.1

De verkoper kan al zijn rechten afstaan aan derden krachtens elk contract dat hij gesloten heeft met zijn kopers.
De overdracht slaat zowel op zijn rechten als op zijn plichten, op voorwaarde dat de koper van deze situatie op de hoogte wordt gebracht.

XII.2

De koper kan daarentegen in geen geval zijn rechten en verplichtingen afstaan aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

ARTIKEL XIII – GEDRAGSCODE EN REGELING VAN GESCHILLEN


XIII.1

In geval niet voldaan wordt aan de procedure die onder punt XIII.2 is beschreven en conform artikel III.4, is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd om een beslissing te nemen i.v.m. de geschillen tussen beide partijen.

XIII.2

Alléén maar de franse teksten zijn een verbintenis.