Algemene verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL I - TOEPASSINGSGEBIED


Deze algemene verkoops-, service- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die tussen de verkoper en derden (professionele kopers en particuliere kopers) gesloten worden in het kader van een verkoop via de website van de verkoper.
Door een bestelling te plaatsen gaat de koper volledig en zonder voorbehoud akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Elke andersluidende voorwaarde die door de koper gesteld wordt, zal dus, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding, niet-tegenstelbaar zijn aan de verkoper, ongeacht het moment waarop deze aan hem ter kennis wordt gebracht.ARTIKEL II - DEFINITIE, ADRES EN VERDERE GEGEVENS


II.1

De verkoper is de onderneming YENIBIZ SPRL, Rue du Bois Marie, 29-B-4500 HUY – Belgique – TVA n° BE 0870 641 910 – Email :info{AT}yenibiz.com

II.2

De particuliere koper is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de verkoper aangeboden producten verwerft of gebruikt, voor allerlei doeleinden behalve voor professioneel gebruik.

II.3

De professionele koper is iedereen die niet onder artikel II.2 valt, d.w.z. iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de door de verkoper op de markt aangeboden producten gedeeltelijk of volledig voor professionele doeleinden koopt of gebruikt; diens boekhouding en belastingsaangiften hebben wat dat betreft rechtskracht tegen hem.
De professionele koper kan zich niet beroepen op de specifieke wettelijke bescherming die geboden wordt aan de consumenten door de Wet op de Handelspraktijken.

ARTIKEL III - TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT


III.1

De diensten die door de verkoper op zijn website worden aangeboden zijn uitsluitend bestemd voor personen die juridisch in staat zijn om contracten die vallen onder het Europese recht te ondertekenen.
De inlichtingen die gegeven worden door de koper bij de ontvangst van een bestelling zijn voor hem bindend. Als er een fout staat in de adresgegevens van de bestemmeling, zal de verkoper niet aansprakelijk gesteld kunnen worden ingeval hij in de onmogelijkheid verkeert het product te leveren.
De technische beschrijvingen en de foto's van de voorgestelde producten zijn gemaakt door specialisten en worden voortdurend geactualiseerd. De verkoper is echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Deze zullen zo snel mogelijk worden rechtgezet.

III.2

De verkoper zal vóór iedere bestelling een bevestiging verzenden waarin de prijs en de hoeveelheden van de bestelde goederen, de bijbehorende tarieven en portokosten, en het totaalbedrag en de leveringsplaats worden vermeld.
De bestelling is definitief als de orderbevestiging aanvaard werd en als de koper de volledige prijs heeft betaald.De productaanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

III.3

Het contract wordt geacht tot stand te komen op de dag dat het e-mailbericht met de orderbevestiging naar de koper wordt verzonden.

III.4

Het contract wordt geacht gesloten te zijn op de Belgische zetel van de onderneming.

III.5

Het afgesloten contract wordt gearchiveerd.

ARTIKEL IV - BEWIJS VAN CONTRACT


Ongeacht wat voorafgaat, accepteren de contracterende partijen dat de in hun computer ingevoerde gegevens als bewijs kunnen dienen van hun relatie of het contract dat hen bindt.

ARTIKEL V - VERZAKINGSRECHT


Dit artikel is enkel van toepassing op de particuliere koper zoals beschreven staat in artikel II.

V.I - Definitie van de mogelijkheid om van aankoop af te zien

Volgens de Europese richtlijn 1997/7 heeft de koper het recht de verkoper te laten weten dat hij afziet van zijn aankoop zonder daarvoor schadevergoeding te moeten betalen en zonder daar een reden voor op te geven, en dit binnen veertien werkdagen te beginnen op de dag na de levering van het product.

V.2 - Voorwaarden voor het uitoefenen van het recht om van de aankoop af te zien

De koper moet de verkoper via e-mail op de hoogte brengen van zijn beslissing om van de aankoop af te zien en hij moet het geleverde product op eigen kosten en risico terugsturen naar het verzendingsadres dat vermeld is op de vrachtbrief.
De producten moeten zonder uitzondering vergezeld zijn van de factuur en de originele vrachtbrief.
De producten die teruggezonden worden, mogen niet gebruikt zijn. 
De verkoper zal in de twee weken die volgen op de ontvangst van de goederen de toestand ervan nagaan.
Als de producten of de verpakking ervan beschadigd is, dan zal de verkoper de koper hiervan op de hoogte brengen, en ze terugsturen op kosten van de koper naar het bij de bestelling opgegeven adres, zoals bepaald in artikel VI.1.
Als de producten teruggestuurd zijn in de originele verpakking zonder dat ze beschadigd of gebruikt zijn, dan zal de verkoper na een termijn van twee weken de koper crediteren voor een bedrag gelijk aan de prijs van zijn aankoop min de oorspronkelijke transportkosten en 20 % voor behandelingskosten van de geretourneerde goederen.

ARTIKEL VI - LEVERING


VI.1 - Plaats van de levering - gemachtigde

De koper moet in zijn bestelling preciseren waar hij wenst dat de goederen worden geleverd. Hij kan de bestelling laten leveren op een adres naar keuze, met uitzondering van een postbus.

VI.2 - Leveringstermijn en leveringsmethode

De verkoper verbindt zich ertoe de goederen te leveren binnen binnen 3 weken na receptie van de betaling.  De verkoper zal de bestellingen onder 30 kg door de Belgische Postdiensten afleveren . Boven die 30 kg of ingeval van grote volumes zal de verkoper de bestellingen met een private transportfirma afleveren.
De verkoper verbindt zich ertoe de verkoper in te lichten over een eventuele vertraging buiten zijn wil om.
Als deze termijn de vooraf afgesproken termijn met meer dan dertig dagen overschrijdt, dan kan de koper afzien van de aankoop zonder schadevergoeding te moeten betalen aan beide partijen.
Hij moet de verkoper op de hoogte brengen via een e-mailbericht binnen twee dagen vanaf de verwittiging van de verkoper. Het totaalbedrag van de bestelling en de transportkosten zullen dan gecrediteerd worden.

VI.3 - Risico's

De goederen worden vervoerd vanaf het magazijn in België of in het land van productie. Het transport gebeurt voor rekening, op kosten en risico van de bestemmeling.
De professionele of particuliere koper neemt ook de risico's op zich die gepaard gaan met het vervoer naar het magazijn in België van de verkoper in het kader van toepassing van artikel V (Verzakingsrecht).

ARTIKEL VII - FACTURERING


Er zal altijd een factuur uitgereikt worden samen met de vrachtbrief. De facturatiedatum is als verzendingsdatum geldig.

ARTIKEL VIII - BETALINGEN


VIII.1 - Principe van contante betaling

De betaling wordt contant in Euro gedaan tijdens de ontvangst van de bestelling volgens het systeem dat door de koper gekozen werd. Volgende betalingen zijn toegestaan:


- VISA-KAART, MASTER CARD, EUROCARD.
- Direct Ebanking
- GiroPay
- IDeal
- bankoverschrijving


Als de bankinstelling de betaling weigert toe te staan, kan de verkoper de verkoop van gener waarde beschouwen.

VIII.2 - Interesten

Ieder bedrag dat aan de verkoper verschuldigd is, brengt vanaf de vervaldag en zonder dat het nodig is daarvoor een aanmaning te sturen, een rente op van 1 % per maand, waarbij alle begonnen maanden ook meetellen als een maand. Zo ook zullen de interesten verschuldigd zijn volgens de hierboven vermelde tarieven in geval van herroepen betalingen. In deze veronderstelling zullen ook interesten berekend worden, te rekenen vanaf de dag volgend op de uitgifte van de factuur of van de orderbevestiging.

ARTIKEL IX - ONTVANGST EN TERMIJN VOOR HET INDIENEN VAN KLACHTEN


IX.1

De koper is verplicht op de leveringsdatum de bestelling aan te nemen, te controleren en te kijken of ze al dan niet conform is met de bestelling.

IX.2

De conformiteitsklachten (het is aan de koper om te bewijzen dat de ingeroepen fout een gelijkvormigheidsfout is) over de geleverde voorwerpen moeten uiterlijk binnen een periode van acht kalenderdagen, te beginnen vanaf de leveringsdatum, aan de verkoper worden voorgelegd. Na afloop van die termijn zal men ervan uitgaan dat de koper de goederen als zijnde conform heeft aanvaard.

IX.3

De klachten moeten uitsluitend via e-mail naar de verkoper worden verzonden.

IX.4

Klachten van de koper met betrekking tot schade opgelopen tijdens het transport moeten vermeld worden op de leveringsbon van de expediteur op het moment van de levering. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor deze schade.

ARTIKEL X - CONTRACTUELE GARANTIE


X.1 - TOEPASSINGSGEBIED

De factuur en de leveringsbon zullen voorgelegd moeten worden om de toepassing van dit artikel mogelijk te maken.
Er kan geen enkele andere garantie ingeroepen worden dan de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Er kan geen enkele garantie toegestaan worden als een artikel een gebrek vertoont dat voortkomt uit het verkeerd gebruik, onaangepast vervoer of ongeschikte opslag van de goederen, of door het feit dat de klant zich niet gedragen heeft als een goede huisvader, of in geval van overmacht of toeval.

X.2 - Duur


In geval van een gegeven garantie, is de garantieduur vermeld in de beschrijving van het artikel op de website van de verkoper.De garantieperiode begint te lopen op de dag van de levering van de goederen.

X.3 - Transport

De garantie dekt geen schade die veroorzaakt werd door het transport.

ARTIKEL XI - BESCHERMING VAN HET PRIVÉ-LEVEN


XI.1 - Vertrouwelijke raadpleging van de website

Iedereen kan de website van de verkoper raadplegen zonder zijn identiteit of persoonlijke gegevens vrij te geven.
Enkel de IP-adressen van de computers worden genoteerd, maar de gebruiker blijft voorts anoniem. 
Door de IP-adressen te kennen kan de verkoper de bezoeksfrequentie evalueren. 
Het type computer en het gebruikte systeem kunnen ook geregistreerd worden.

XI.2 - Plaatsing van een bestelling

Zodra de gebruiker beslist artikelen die de verkoper aanbiedt, te kopen via het systeem, is hij verplicht zijn identiteit, e-mailadres, postadres en eventuele andere persoonlijke informatie vrij te geven, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract.
Zodra de informatie verzameld is, gebruikt de verkoper die informatie om de openstaande bestellingen te beheren en bewaart hij ze ook om volgende bestellingen gemakkelijker te doen verlopen.
De gebruiker geeft de verkoper ook de toestemming deze gegevens te gebruiken om statistieken op te maken om zijn website te verbeteren.
Door het vakje "opt-in" onderaan het inschrijvingsformulier aan te kruisen, geeft de koper de verkoper ook de toestemming hem informatie te versturen met betrekking tot zijn handelsactiviteiten.
De koper kan deze toestemming op ieder moment intrekken door het vakje opt-in weer uit te zetten.
Conform de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van het privé-leven met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker op ieder moment toegang tot deze gegevens en het recht een rechtzetting te vragen of de gegevens te laten wissen.

ARTIKEL XII - OVERDRACHT VAN HET CONTRACT


XII.1

De verkoper kan al zijn rechten afstaan aan derden krachtens elk contract dat hij gesloten heeft met zijn kopers.
De overdracht slaat zowel op zijn rechten als op zijn plichten, op voorwaarde dat de koper van deze situatie op de hoogte wordt gebracht.

XII.2

De koper kan daarentegen in geen geval zijn rechten en verplichtingen afstaan aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

ARTIKEL XIII – GEDRAGSCODE EN REGELING VAN GESCHILLEN


XIII.1

De verkoper heeft beslist de gedragscode te volgen die recht geeft op de certificatie met het Euro-label dat bewijst dat hij, onder andere, de meest recente Europese richtlijnen - met name de richtlijn 2003/31/EG over de verkoop op afstand, respecteert en toepast.

XIII.2

De verkoper vertrouwt het beheer van zijn geschillen toe aan www.onlineconfidence.org, opgericht door de Europese Handelskamers om on line geschillen op te lossen.

XIII.3

In geval niet voldaan wordt aan de procedure die onder punt XIII.2 is beschreven en conform artikel III.4, is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd om een beslissing te nemen i.v.m. de geschillen tussen beide partijen.

XIII.4

Alléén maar de franse teksten zijn een verbintenis.

Over Yenibiz

Yenibiz sprl
Rue du Bois Marie, 29 B-4500 HUY
Belgium
Yanibiz e-mail
TVA Nr. : BE 0870 641 910
BANK IBAN BE13 671 946 066 939
BIC EURBBE99